Ngày 28/12, Đảng uỷ xã động đạt  tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tại UBND xã động đạt, các ...